Deelname- en annuleringsvoorwaarden evenementen

ALGEMENE VOORWAARDEN PLEISUREWORLD

1. Door persoonlijke aanmelding via een e-mail of door het invullen van het aanmeldformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer – bedrijf, akkoord te zijn met de voorwaarden.

2. De boeking is pas definitief na ontvangst van deelnameformulier.

3. Het afzien van deelname aan evenementen ná inschrijving geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

4. Als deelnemers, bedrijven besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Tot vier weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 100% van deelnamekosten.
– Binnen vier weken voor aanvang van het programma: worden geen deelnamekosten terugbetaald.

5. Indien de deelnemer niet in staat is om zelf het evenement bij te wonen, is vervanging door een collega toegestaan, mits deze minimaal één dag voor aanvang van het evenement is aangemeld.

6. Organisator Pleisureworld heeft het recht het event te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers of overmacht. In geval van annulering door Pleisureworld heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. Ingeval van annulering door externe omstandigheden w.o. code’s oranje/rood, natuurrampen heeft de deelnemer, bedrijf GEEN recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. Pleisureworld heeft het recht een alternatieve online oplossing te bieden vanwege COVID-19 voor Praktijkdagen, Cursus en andersoortige bijeenkomsten zonder teruggave van inschrijfkosten voor deelnemers en bedrijven.

De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

7. Organisator Pleisureworld heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan evenementen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Organisator Pleisureworld spant zich maximaal in om te zorgen voor een goed en geordend verloop van het event. Een verdere garantie wordt niet verleend.

2. Deelname aan het event is geheel op eigen risico. Organisator Pleisureworld is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

HUISREGELS

Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Pleisureworld niet opvolgen, kunnen uitgesloten worden van het event. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

DERDEN

Organisator Pleisureworld is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden of onafhankelijke contractanten, ook in het geval dat zij de aard van een dienst op het event wijzigen ten opzichte van de geadverteerde aard van de dienst.

FOTO/VIDEO/FILM/GELUIDSOPNAMES

Tijdens evenementen van Pleisureworld kunnen video/film of geluidsopnames gemaakt worden, welke na afloop gepubliceerd kunnen worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

VRAGEN?

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via email adres info@pleisureworld.nl.